Kamu görevlileri derneklere üye olabilirler mi?

Kamu hizmeti görevlilerinden, Türk silahlı kuvvetleri, kolluk kuvvetleri mensupları ile özel kanunlarında dernek kurması yasaklananlar ve kısıtlananlar dernek kuramazlar, dernek üyesi olamazlar. Fakat faaiyetlerine katılabilirler. Üniversite öğretim görevlileri ve çalışanları rektörlüklerinden izin alarak dernek kurucusu ve yöneticisi olabilirler. Belediye başkanlarının profesyonel spor kuluplerine başkanlıkları hariç olmak üzere tüm derneklere üyeliklerine kısıtlama bulunmamaktadır. Bunlar dışındaki kamu görevlileri için herhangi bir kanuni kısıtlama izin alma mecburiyeti yoktur.

18 yaşından küçükler derneklere üye olabilir mi?

Küçüklerin, çocuk derneklerine üye olabilmeleri için onbeş yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekmektedir. Ancak onbeş yaşını doldurmamış olan küçüklerin çocuk derneklerine üye olabilmeleri için yasal temsilcilerinin iznini almaları ve ez oniki yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Dernek üyeliğinden nasıl istifa edilir

Derneklerin üyeleri normal üyelik veya görev aldığı herhangi bir kurulda istifa etmesi için yönetim kurulu başkanlığına hitaben yazdıkları bir dilekçe ile istifa etmiş sayılırlar. İstifa dilekçesini elde vererek evrak kayıt numarası ile belgelendirebileceği gibi gerekirse iadeli taahhütlü yada noter aracılığı ile de istifa dilekçesini gönderebilir.

Üye aidatlarının ödenmemesi halinde ne yapılır?

Derneklerin tüzüklerinde belirtilen süre içerisinde üye aidat ödememesi halinde yönetim kurulu tarafından üyeliği düşürülür.

Üyelik hak ve borçları başka bir şahsa geçebilir mi ?

Üyelik hak ve borçları şahsa bağlıdır. Miras Yolu veya hukuki bir muamele ile başka bir şahsa geçemez.

Adli sicil kaydı bulunan bir kişi derneğe üye olabilirmi?

Halen yürürlükte bulunan mevuzata göre, dernek üyeliği için bir kişinin adli sicil kaydının bulunması dernek üyeliğinine başlı başına bir engel teşkil etmez.